h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของเกาะยาวน้อย

13.00 น. รับออกจากที่พัก ปั่นจักรยานทัศนียภาพอันสวยงามของหาดป่าทราย หาดสนงาม ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ที่บ้านแหลมไทร ชมป่าโกงกางและหมู่บ้านชาวประมงที่บ้านในคลอง

15.00 น. ธรรมชาติของระบบนิเวศในทุ่งนาซึ่งมีฝูงนกกระยางหากินร่วมกับฝูงควายหลายร้อยตัว ช่วงทำนาก็จะเห็นต้นข้าวเขียวขจี และจะกลายเป็นทุ่งสีทองยามเก็บเกี่ยว

16.30 น. ชมตลาดชุมชนบ้านท่าค่าย ซื้อของที่ระลึก 

18.00 น.ชมทัศนียภาพยามเย็นของทะเล ชมพระอาทิตย์ตกที่สะพานท่ามาเนาะห์ และเดินทางกลับที่พัก

 ราคาของโปรแกรมเที่ยวนี้

นักท่องเที่ยว 1 คน                              1,200          บาท

นักท่องเที่ยว 2 คน                                 700          บาท

นักท่องเที่ยว 3 คน                                 600          บาท

นักท่องเที่ยว 4 คน                                 500          บาท

นักท่องเที่ยว 5-7 คน                             400          บาท

นักท่องเที่ยว 8 คน ขึ้นไป                          400          บาท

ราคานี้รวม
– โปรแกรมนี้สามารถเริ่มโปรแกรมได้ จาก เกาะยาว
– โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพของน้ำขึ้น น้ำลง

หมายเหตุ – ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

สอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของเกาะยาวน้อย