h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

ร่วมกิจกรรมการวางอวนจับกุ้งของชาวประมงพื้นบ้าน

ชมการวางอวนจับกุ้งของชาวประมงพื้นบ้าน

06.30 น. เดินทางไปท่าเรือชาวประมงเพื่อเดินทางไปกับชาวประมง

07.00 น. ร่วมกิจกรรมการวางอวนจับกุ้ง

09.00 น. ร่วมกิจกรรมกู้อวนจับกุ้ง

11.00 น. ทานอาหารมือเที่ยงกับชาวประมง

12.00 น. เดินทางกลับที่พักที่เกาะยาวน้อย

 ราคาของโปรแกรมเที่ยวนี้

นักท่องเที่ยว 1 คน                              1,000          บาท

นักท่องเที่ยว 2 คน                                 600          บาท

นักท่องเที่ยว 3 คน                                 500          บาท

นักท่องเที่ยว 4 คน                                 500          บาท

นักท่องเที่ยว 5-7 คน                             500          บาท

นักท่องเที่ยว 8 คน ขึ้นไป                          500          บาท

ราคานี้รวม
–  ค่ากิจกรรมพร้อมอุปกรณ์
–  ค่าอาหารมื้อเที่ยง

หมายเหตุ – ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

สอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กิจกรรมการวางอวนจับกุ้งของชาวประมงพื้นบ้าน